top of page

Het kan maar duidelijk zijn.

Garantievoorwaarden Autoverkoop SoHo-Automotive

Versie 2.04  08-11-2023

 

Beste koper, 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe auto. Als aanvulling op de koopovereenkomst, ontvangt u hierbij onze garantievoorwaarden. De inhoud van de garantie wordt omschreven in de hieronder beschreven Garantievoorwaarden.

 

Onderhavige garantievoorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen partijen en worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter kennis gebracht van de klant. Het aangaan van de overeenkomst betekent tevens de uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige garantievoorwaarden.

 

Deel A: Welke algemene regels zijn van toepassing, welke services worden gedekt door de Garantie en wie kan beroep doen op de Garantie?

 

A-1 Algemene regels

(1) De verkoper en garantiegever BV SoHonice, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Diestersteenweg 44 bus 2, met ondernemingsnummer 0535.757.328, handel drijvende onder de benaming “Soho-Auto” of “Soho-Automotive” verleent de klant als koper en garantienemer (hierna: "Garantiehouder") voor zijn tweedehands voertuig gekocht bij SoHo-Automotive (hierna: "Voertuig") een garantie zoals in deze garantievoorwaarden is bepaald (hierna: "Garantie").

 

(2) Enkel de Garantiehouder die een consument is in de zin van artikelen 1649bis §1, 1° van het Oud Burgerlijk Wetboek (“O.B.W.”) heeft recht op de Garantie zoals bepaald in onderhavige voorwaarden en in de wet.

 

Indien de Garantiehouder in de koopovereenkomst verklaart geen professionele autohandelaar te zijn, doch dit blijkt nadien wel het geval te zijn, zal de Garantiehouder geen rechten hebben op grond van de Garantie.

   

(3) De actuele versie van deze Garantievoorwaarden staat op de webpagina www.soho-auto.be/garantie-voorwaarden en is ook in afdrukbare vorm beschikbaar. De Garantie wordt uitsluitend geregeld door de Garantievoorwaarden van SoHo-Automotive. Algemene voorwaarden en/of garantievoorwaarden van de Garantiehouder zijn in geen geval van toepassing.

 

(4) Notificaties van klachten en gebreken - met inbegrip van kennisgevingen van schade - moeten altijd en direct rechtstreeks aan SoHo-Automotive worden gericht per email via info@soho-auto.be of per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Soho-Automotive, en dit binnen de twee maanden vanaf de vaststelling van het gebrek overeenkomstig art. 1649quater §2 O.B.W.

 

(5) Naast de Garantie heeft de Garantiehouder recht op de wettelijke garantierechten die voortvloeien uit de koopovereenkomst. Wettelijke garantierechten van een Consument worden niet beperkt door de Garantie.

 

A-2 Welke soorten Garantie zijn beschikbaar? 

 

De Garantiehouder kan kiezen tussen de gratis Basisgarantie voor 12 maanden en - indien voorzien voor het Voertuig - de Premiumgarantie voor 12, 24 of 36 maanden waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, hierna de ‘Garantieperiode’. Er bestaat geen recht op de toekenning van een garantie die niet in het desbetreffende online keuzeproces wordt weergegeven.

 

De bepalingen voor de basis- of premiumgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantietermijn van één jaar waar de garantiehouder-consument zich op kan beroepen overeenkomstig art. 1649quater, vierde lid O.B.W.

 

A-3 Welke Voertuigen worden door de garantie gedekt?

 

(1) De Garantie geldt uitsluitend voor de onder A-4.3 genoemde onderdelen van gebruikte voertuigen van het autotype "personenauto", die in België zijn geregistreerd op het tijdstip waarop het gebruikte voertuig aan de Garantiehouder wordt overhandigd en die in het kader van de Garantie werden aangeschaft.

 

(2) Volgende onderdelen worden niet gedekt door de Garantie: 

a) alle later ingebouwde, en niet door de fabrikant afgestelde onderdelen alsmede alle prestatieverbeterende onderdelen (tuning) van voertuigen, evenals 

b) bouw(plaats)machines, voertuigen bestemd voor koeriersdiensten, lesauto’s en alle andere voertuigen die commercieel worden gebruikt in het kader van passagiersvervoer of leasing.

 

 

A-4 Wanneer begint en eindigt de Garantie? Welke onderdelen van een Voertuig worden gedekt door de Garantie?

 

A-4.1 Duur van de Garantie

 

(1) Indien de Garantiehouder heeft gekozen voor de gratis Basisgarantie, kunnen de rechten uit hoofde van de Garantie geldend worden gemaakt binnen een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de levering van het voertuig.

 

De duur en modaliteiten van de Premiumgarantie maken het voorwerp uit van een aparte overeenkomst tussen Soho-Automotive en de Garantiehouder.

 

(2) Indien de fabrieksgarantie van het voertuig nog niet is verstreken, heeft de fabrieksgarantie in ieder geval voorrang boven de Garantie van SoHo-Automotive.

 

A-4.2 Garantieclaim

 

(1) Alleen de onder A-4.3. opgesomde auto-onderdelen vallen onder de Garantie. Het activeren van de Garantie vindt plaats op het moment dat een van de onder de Garantie vallende onderdelen zijn functionaliteit verliest binnen de overeengekomen garantieperiode (zie A-4.1), tenzij het verlies van functionaliteit een gevolg is van niet onder de Garantie vallende onderdelen of omstandigheden (zie A-6).

 

(2) De Garantie is in het algemeen alleen van toepassing indien een garantieclaim zich voordoet binnen België. Wanneer het voertuig tijdelijk in het buitenland wordt gebruikt, d.w.z. voor een periode van maximaal zes opeenvolgende weken, zal de Garantie van toepassing zijn mits het voertuig wordt gebruikt binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer een garantiegeval zich voordoet waarbij het voertuig binnen de Europese Economische Ruimte wordt gebruikt en de voornoemde periode van zes weken wordt overschreden, komt de Garantie te vervallen en kan de Garantiehouder geen beroep doen op de Garantie.

 

(3) De voorwaarde voor de uitvoering van de Garantie door SoHo Automotive is dat  alle onderhouds-, inspectie- en servicewerkzaamheden door de Garantiehouder worden uitgevoerd bij een erkende garage in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant in een gespecialiseerde autowerkplaats en dit vanaf de aanvang van de garantieperiode. Het niet nakomen van deze bepaling houdt automatisch in dat SoHo-Auto de verleende garantie niet hoeft na te komen.

 

A-4.3 Gedekte onderdelen

(1) De Basisgarantie omvat uitsluitend de volgende onderdelen welke defect zijn geraakt door mechanische oorzaak:

 

Motor: • Distributieriem • Controle tandwielen • Tuimelaar • Zuiger • Zuigerpen • Zuigerveren • Krukas • Krukaslager • Voeringen • Oliepomp • Nokkenas • Nokkenasbehuizing • Hydraulische klepstoter • Drijfstang • Inlaat- en uitlaatklep • Drijfstanglager • Klepgeleider • Cilindervoering • Dubbelmassavliegwiel • Motor- en oliekoeler • Oliefilterhuis • Span- en geleiderails • Klepveer • Cilinderkop • Spanrol • Compressor • Intercooler • Turbo • Stuurstangen • Distributieketting geleider • Distributiekettingspanner

 

Versnellingsbak: Koppelomvormer • Synchromeshringen • Tussenas • Tandwielen • Versnellingsbakbehuizing • Hoofdas • Planeetwielen • Aandrijfketting • Hulpas • Planetaire versnellingsbak • Primaire as • Secundaire as

 

Koelsysteem: • EGR-koeler • Vloeistofniveausensor • Koeler voor automatische versnellingsbak • Viskeuze ventilatorkoppeling • Oliekoeler • Koelvloeistoftemperatuursensor • Radiatorventilator • Viskeuze autoventilator • Thermische schakelaar • Cilinderkoppakking

 

Remmen: • Snelheidssensor • Hydraulische eenheid • ABS-regeleenheid • Remkrachtregelaar • Remdrukregelaar • Rembekrachtiger • Remlichtschakelaar • Remklauw • Hoofdremcilinder • Vacuum pomp

 

Elektrisch Systeem: • Startmotor • Dynamo • Dynamo vrijloop • Dynamo regelaar • Transmissie regeleenheid • Claxon • Brandstofniveausensor • Ruitenwissermotor voor en achter • Stroomverdeler • Bobines

 

Besturing: • Mechanisch, elektrisch en hydraulisch stuurhuis met alle interne onderdelen • Elektrische servopomp • Hydraulische servopomp

 

Uitlaat: • EGR-klep • Lambda sonde

 

Veiligheidssysteem: Gordelspanner • Airbag

 

Brandstofsysteem: • Injectiepomp • Brandstofpomp • Motorbesturingseenheid

 

Comfort Elektronica: • Raamhefmechanisme • Raamheffer motor • Schakelaar raambediening • Verwarmingselementen achterruit • Schakelaar voor elektrisch schuifdak • Schuifdak motor • Deursloten • Achterklepslot

 

Uitgesloten van Garantie: Onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder enig garantie. Defecten door niet tijdige vervanging, slecht onderhoud, beschadiging door de Garantiehouder of door een derde, of door invloeden door of van buitenaf, vallen niet onder de Garantie.

 

A-5 Welke services vallen onder de Garantie?

 

A-5.1 Garantieservices

 

(1) In geval van een garantieclaim in de zin van A-4.2 waarvoor SoHo-Automotive aansprakelijk is, kan de Garantiehouder SoHo- Automotive verzoeken het betrokken, niet-functionerende onderdeel dat onder de Garantie valt te herstellen of te vervangen, tenzij de herstelling of vervanging onmogelijk is of onevenredige kosten met zich zou meebrengen in welk geval SoHo- Automotive weigert om de wagen te herstellen conform art. 1649 quinquies Oud BV.

 

(2) De herstelling of vervanging wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) geacht onmogelijke of onevenredige kosten met zich mee te brengen als de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van het Voertuig vastgesteld overeenkomstig A-5.2 op het moment van de laatste garantieclaim.

 

(3) In geval van herstelling of vervanging, worden de technisch noodzakelijke en werkelijke arbeids- en materiaalkosten door SoHo Automotive gedragen, behoudens andersluidende overeenkomst ingeval van punt (4) Opmerking hieronder vermeld.

 
De Garantiehouder dient de wagen zo snel mogelijk aan te bieden aan SoHo Automotive zodat een herstelling of vervanging binnen een redelijke termijn kan geschieden.

 

(4) Opmerking: Indien de Reparatie onevenredige kosten met zich zou meebrengen en SoHo- Automotive weigert conform art. 1649 quinquies Oud BV om de wagen te herstellen, kan tussen partijen overeengekomen worden dat er toch hersteld gaat worden op voorwaarde dat de reparatiekosten die hoger zijn dan de dagwaarde van het Voertuig vastgesteld overeenkomstig A-5.2 op het moment van de laatste garantieclaim, door de Garantiehouder zelf worden gedragen, zodat gedurende de gehele looptijd van de Garantie, de Reparatiekosten door SoHo- Automotive slechts worden vergoed tot het bedrag van de dagwaarde van de wagen, vastgesteld overeenkomstig A-5.2 op het moment van de laatste garantieclaim. 

 

 

(5) In geval van meerdere garantieclaims binnen de Garantieperiode, wordt de Reparatiekost als onredelijk beschouwd indien de som van de kosten zoals bepaald onder A-5.2. de dagwaarde van het Voertuig op het ontstaan van de laatste schade, overstijgt.
Als er dus meerdere garantieclaims zijn binnen de Garantieperiode, zal SoHo- Automotive, op moment dat de som van de reparatiekosten zoals bepaald onder A-5.2. hoger is dan de dagwaarde van het Voertuig op het ontstaan van de laatste schade, weigeren om nog verder garantie te verlenen conform art. 1649 quinquies Oud BV

 

Dit betekent dat onder de Garantie, zelfs als er meerdere garantieclaims zijn, de reparatiekosten worden vergoed tot maximaal de dagwaarde van het Voertuig op het moment van de laatste garantieclaim. 

 

 

 

A-5.2 Bepalen van reparatiekosten per Garantieclaim

 

(1) De vergoeding van de reparatiekosten wordt per garantieclaim beperkt tot de respectieve dagwaarde van het Voertuig op het tijdstip van het ontstaan van de schade.

 

(2) Voor de bepaling van de dagwaarde van het Voertuig wordt aansluiting gezocht bij de data van Deutsche Autotelexpro van het desbetreffende autotype zonder meeruitrusting op de dag van de schade (zonder rekening te houden met de ontstane schade). Speciale uitrustingen van het Voertuig hebben derhalve normaliter geen invloed op de dagwaarde in de zin van onderhavige Garantievoorwaarden. Wanneer er geen aansluiting kan worden gezocht bij de data van Autotelexpro zal de marktprijs van het betreffende voertuig - zonder dat er rekening wordt gehouden met extra uitrusting/uitvoering - als basis worden genomen.

 

A-6 Voor welke schade wordt de Garantie uitgesloten?

 

A-6.1 Uitgesloten schadevergoeding

 

De overname van reparatiekosten onder de Garantie is uitgesloten voor schade die

 

a) is veroorzaakt door een ongeval (een gebeurtenis waarbij het voertuig beschadigd raakt door (mechanische) krachten van buitenaf); 

b) is veroorzaakt door de directe gevolgen van storm, steenval, hagel, blikseminslag, aardbeving, overstroming, brand of explosie; 

c) is veroorzaakt door oorlogshandelingen van welke aard ook, burgeroorlog, onlusten, staking, vernieling, inbeslagneming of andere interventies van buitenaf of kernenergie; 

d) is veroorzaakt door toedoen van dieren, vorst of water dat is binnengedrongen; 

e) bij de Koper bekend waren ten tijde van de aflevering van het voertuig of schade die is ontstaan door grove nalatigheid, schuld en opzet van de Garantiehouder; 

f) is veroorzaakt door onjuist gebruik van het voertuig (bijvoorbeeld overschrijding maximaal trekgewicht of aanhangwagen belasting) of door het negeren van de bedieningsinstructies / waarschuwingsmelding (bijvoorbeeld oververhitting motor, bijvullen olie of schakelen bij te hoge toeren); 

g) is veroorzaakt doordat de Garantiehouder het voertuig niet binnen het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsinterval heeft onderhouden; 

h) is veroorzaakt door het gebruik van het voertuig voor (auto)evenementen en bijbehorende proefritten, waarbij het overschrijden van de maximumsnelheid en/of schade toebrengen aan het voertuig gebruikelijk is (bijvoorbeeld straatraces); hetzelfde geldt voor schade die samenhangt met voornoemde rij-evenementen en oefenritten.

 

A-7 Is de garantieclaim overdraagbaar? 

De Garantie is niet overdraagbaar, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Soho-Automotive, en geldt alleen in de verhouding tussen de Garantiehouder en SoHo-Automotive.

 

A-8 Wat is de relatie met de prestatieverplichtingen van derde partijen?

Wanneer een derde partij zoals de fabrikant, leverancier of verkoper aansprakelijk is (bijv. voor productie-, fabricage-, constructie- en organisatorische fouten, garantie op reserveonderdelen, etc.) voor de uitvoering of vergoeding van de schade (A-4.2) die voortvloeit uit een contract, inclusief een reparatieopdracht (bijv. ook reparatie fouten bij voor reparaties) of uit een ander onderhouds-, garantie en/of verzekeringscontract, moeten deze services met voorrang worden gebruikt. SoHo-Automotive zal onder deze voorwaarden slechts subsidiaire betalingen verrichten. Indien er met betrekking tot dezelfde schade ook aanspraken op uitkeringen of schadevergoeding jegens derden bestaan, worden er geen reparatiekosten vergoed die hoger zijn dan de totale schade en de waarde van de wagen.

 

A-9 Wat zijn de verplichtingen van de Garantiehouder bij een garantieclaim?

 

A-9.1 Verplichtingen tot kennisgeving van aanspraak op garantie, samenwerking en beperking van de schade 

 

In geval van aanspraak op Garantie is de Garantiehouder aan de volgende plichten onderworpen:

 

A-9.1.1 Kennisgevingsplicht 

De Garantiehouder moet SoHo-Automotive binnen de twee maanden nadat hij voor het eerst kennis heeft genomen of heeft moeten kunnen nemen van het ontstaan van het gebrek schriftelijk op de hoogte brengen. De Garantiehouder moet SoHo-Automotive – indien mogelijk onder vermelding van het dossiernummer van de betreffende instantie - direct informeren wanneer de politie, het Openbaar Ministerie of andere instantie onderzoek doet in verband met de schadegebeurtenis van het Voertuig. Dit geldt ook nadat de Garantiehouder de schade reeds heeft gemeld bij SoHo-Automotive.

 

A-9.1.2 Verplichting tot samenwerking 

 

(1) Bij Aanspraak op Garantie dient het voertuig ten alle tijden te worden aangeboden aan SoHo-Automotive.

 

(2) De Garantiehouder is zelf verantwoordelijk dat bij panne het voertuig versleept wordt naar het adres van SoHo-Automotive. SoHo-Automotive kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de kosten hiervan.

 

(3) Een Garantie Reparatie bij derden wordt, zonder toestemming vooraf, niet door SoHo-Automotive erkend, en derhalve ook niet vergoed.

 

(4) De Garantiehouder is verplicht om het garantiegeval en de omvang van de service onder die garantie deugdelijk vast te stellen. De Garantiehouder moet in het bijzonder volgende zaken doen: 

a) op verzoek van SoHo-Automotive aantonen en bewijzen dat de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden (inclusief de inspectie van het antivries en olieverversing) zijn uitgevoerd; 

b) SoHo-Automotive schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de kilometerteller van het Voertuig is teruggedraaid, anderszins is beïnvloed of is vervangen, of hem een defect aan de kilometerteller bekend is en/of de kilometerteller is vervangen. Bij een bevestigend antwoord moet aan SoHo-Automotive worden meegedeeld bij welke kilometerstand de manipulatie, het defect of de vervanging heeft plaatsgevonden; 

c) op verzoek van SoHo-Automotive schriftelijk te bevestigen dat eerdere reparatie(s) en onderdelen professioneel zijn hersteld door SoHo-Automotive; 

d) op verzoek SoHo-Automotive schriftelijk te bevestigen dat enkel geschikte operationele vloeistoffen en smeermiddelen zijn gebruikt voor het voertuig; en 

e) op verzoek van SoHo-Automotive schriftelijk te bevestigen dat SoHo-Automotive de terugroepactie(s) van de fabrikant met betrekking tot het voertuig deugdelijk heeft uitgevoerd.

 

A-9.1.3 Schadebeperkingsplicht 

In geval van schade dient de Garantiehouder al het mogelijke te doen om de schade te voorkomen en te beperken. In dit verband dient de Garantiehouder aanwijzingen van Soho-Automotive in dat verband op te volgen.

 

A-9.2 Juridische consequenties bij tekortschieten van de Koper 

Indien de Garantiehouder in het geval van een claim opzettelijk of door grove nalatigheid een van de in A9.1.1 tot 9.1.3 beschreven verplichtingen niet nakomt, vervalt de aanspraak op Garantie. 

    

Deel B - Welke andere voorschriften moeten worden nageleefd? 

B-1 Intrekking 

(1) De overeenkomst voor Premiumgarantie kan binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen worden herroepen indien de Garantiehouder een consument is en de overeenkomst uitsluitend door middel van communicatie op afstand is gesloten.

(2) Het herroepingsrecht gaat in op de dag waarop de overeenkomst voor Premiumgarantie wordt gesloten. 

(3) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Garantiehouder-consument SoHo-Automotive door middel van een ondubbelzinnige verklaring (per aangetekend schrijven, via e-mail naar info@soho-auto.be,  of door middel van het modelformulier te vinden op de website van SoHo-Automotive) op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen vooraleer de herroepingstermijn verstrijkt.

(4) Na herroeping van de garantieovereenkomst zal SoHo-Automotive alle betalingen die zij zou ontvangen hebben voor de Premiumgarantie, terugbetalen aan de Garantiehouder binnen 14 dagen na de dag waarop de kennisgeving tot herroeping is ontvangen. SoHo-Automotive gebruikt dezelfde betaalmethode als de betaalmethode die de Garantiehouder voor de aankoop van het voertuig heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling. 

(5) De herroeping van de overeenkomst voor Premiumgarantie heeft geen invloed op de koopovereenkomst met betrekking tot het Voertuig.

 

B-2 Overige voorwaarden 

De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige Garantievoorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van alle bepalingen van onderhavige garantievoorwaarden tot gevolg. In plaats van de ongeldige/nietige bepaling wordt geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de oorspronkelijke bepaling in commerciële termen het meest benadert, welke bij gebrek aan akkoord tussen partijen door de rechtbank zal worden bepaald.

 

B-3 Toepasselijk recht 

Uitsluitend het Belgisch recht is het toepasselijke recht op alle geschillen tussen partijen, en die hun oorzaak hebben uit de Garantieovereenkomst tussen partijen afgesloten. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

B-4 Geschillen 

De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die aanleiding zouden vinden uit de Garantieovereenkomst tussen partijen afgesloten. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Aangezien geschillen rechtstreeks met de klant moeten worden opgelost, neemt SoHo-Automotive niet deel aan genoemde vorm van geschillenbeslechting.

SoHo Auto, Technisch Onderzoek
SoHo Auto Auditeren in de Automotive
SoHo Auto Garantie onderzoek
SoHo Auto Aankoop keuring
SoHo Auto Voertuigtransport met trailer.
SoHo Auto Vervoer over de weg
SoHo Auto Import Export
SoHo Auto - Endoscopisch onderzoek
SoHo Auto Aankoopkeuring
SoHo Auto Technische inspectie
SoHo Nice Auto keuren met Z Plaat
SoHo Automotive Technische Controle
bottom of page