top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het kan maar duidelijk zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN SoHo-Automotive

Versie 2.04 26-10-2023

 

Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, webbased orders, email orders, (contractuele) verhoudingen, overeenkomsten, abonnementen, registraties, opdrachten, adviezen, correspondentie en facturatie enzovoort tussen enerzijds BV SoHonice, met ondernemingsnummer 0535.757.328, handel drijvende onder de naam “SoHo-Auto” dan wel onder andere handelsnamen – hierna te noemen Opdrachtnemer – en de contractspartij, relaties, klanten, consumenten, leveranciers, gebruikers, deelnemers enzovoort – verder te noemen Opdrachtgever – anderzijds.​

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.


1.2. Opdrachtnemer: BV SoHonice, met ondernemingsnummer 0535.757.328, waaronder begrepen haar werknemers en werknemers van gelieerde ondernemingen.


1.3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden (levering en/of dienstverlening) waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht en dat in de ruimste zin van het woord. De Werkzaamheden omvatten in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.


1.4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.


1.5. Schade: alle claims, schadevergoedingen, en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst en/of uit de uitvoering van de Overeenkomst.


1.6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarin Opdrachtnemer zich verbindt om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op de uitvoering van de Werkzaamheden.


2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig mits voorafgaande, uitdrukkelijke, en schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

 

2.3. Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.


2.4. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn in geen enkel geval van toepassing op de Overeenkomst noch op de Werkzaamheden.

 
2.6. De onderliggende Overeenkomst, tezamen met deze algemene voorwaarden, geven de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer juist en volledig weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere/andere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.


2.7. De inschakeling van derden door Opdrachtnemer laten de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.

 1. Aanvang en Duur van de Overeenkomst

3.1. Elke Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging ook door Opdrachtnemer is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.


3.2. Een Overeenkomst is niet overdraagbaar aan een derde zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.


3.3. Voorafgaand aan een opdracht en een Overeenkomst komt eerst een offerte met daarin het plan van aanpak, de uitwerking bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. Van iedere opdracht, wijziging of aanvulling zal een ondertekende (aanvullende) opdracht verlangd worden.


3.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


3.5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet dan nadat de Opdrachtnemer zulke afspraken schriftelijk bevestigt.


3.6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 9, tweede lid van toepassing.


3.7. Opzegging dient voorafgaand, uitdrukkelijk, en schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.


3.8. Indien en voor zover Opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden om aan Opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.

 1. Gegevens en Bescheiden van Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Deze gegevens en Bescheiden zullen minimaal zeven jaar bewaard worden als onderdeel van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer.


4.2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.


4.3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.


4.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat Opdrachtgever gerechtigd is te beschikken over de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde benodigdheden en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken ter zake.


4.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.


4.6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de fysieke ter beschikking gestelde Bescheiden aan de Opdrachtgever geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 10, tweede lid. Digitale bescheiden vallen hier met het oog op cloud en online storage diensten buiten.

 1. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.


5.2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer neemt uitsluitend inspanningsverplichtingen op zich en staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Derhalve geeft Opdrachtnemer geen enkele garantie omtrent de resultaten van de opdracht.


5.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.

 

5.5. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomst uitgevoerd en geacht te zijn verricht.


5.6. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als bindende termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever. Echter geen recht tot restitutie.

 1. Annulering, Opschorting en Ontbinding

6.1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door een Opdrachtgever dient schriftelijk (per e-mail) plaats te vinden. Een gehele of gedeeltelijke annulering is niet kosteloos. Hiervoor worden kosten aangerekend. Annuleringskosten bedragen 15% van het totaal van de oorspronkelijke Overeenkomst, te vermeerderen met de BTW, met een minimum van € 250,- (exclusief BTW) per annulering.  Indien Opdrachtnemer reeds voorbereidende werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft uitgevoerd dient de volledige aanneemsom onverkort te worden voldaan.


6.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtnemer constateert dat op grond van toepasselijke wet- en regelgeving de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig wordt, dan wel anderszins onrechtmatig is dan wel in strijd komt met de onafhankelijkheidsregels of beroepsregels, zonder tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever gehouden te zijn.


6.3. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn/haar verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer op grond van de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn/haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.


6.4. Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden, te ontbinden indien:

 • sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;

 • aan Opdrachtgever (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Collectieve Schuldenregeling.

 • de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten België wordt verplaatst;

 • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever;

 • Opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt.

 

 1. Geheimhouding en Exclusiviteit

7.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Antiwitwaswetgeving en andere of daarvoor in de plaats getreden nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking. Deze geheimhouding geldt tevens niet voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.


7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische, vergelijkende en trainingsdoeleinden.


7.3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd specifieke informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht –, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.


7.4. Het is Opdrachtgever bekend dat in het kader van training en coaching gebruik kan worden gemaakt van geanonimiseerde voorbeelden. Geanonimiseerde praktijkvoorbeelden, opdrachten en adviezen kunnen dan ook voor dit doel hergebruikt worden.


7.5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

 1. Intellectuele Eigendomsrecht

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikte producten, waaronder maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


8.2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 genoemde producten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.


8.3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever tevens niet toegestaan (hulpmiddelen van) de in lid 1 genoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal alsdan de verplichtingen uit hoofde van dit artikel opleggen aan de betreffende derde.


8.4. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden om onmiddellijke een contractuele boete te betalen aan de Opdrachtnemer van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast is de Opdrachtgever behouden om  een contractuele boete te betalen aan de Opdrachtnemer ten bedrage van € 750,– (zegge: zevenhonderdvijftig euro) voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van Opdrachtnemer voortduurt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.


8.5. Opdrachtnemer gaat niet akkoord met bepalingen die kunnen worden uitgelegd als een verbod op of een beperking van haar recht om volledig naar eigen inzicht advies – of overige diensten te leveren aan natuurlijke of rechtspersonen, materiaal voor zichzelf of voor anderen te ontwikkelen dat concurrerend of vergelijkbaar is met de producten ontwikkeld in verband met een opdracht, ongeacht de gelijkenis met die producten, zulks onverminderd de verplichtingen tot geheimhouding uit artikel 7 van de algemene voorwaarden.

 1. Overmacht

9.1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van tijdelijke overmacht, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze uit te voeren.


9.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden.


9.3. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van blijvende overmacht, zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden.


9.4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichtte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


9.5. Onder het in dit artikel genoemde begrip overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en rechtspraak daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en alle overige haar niet toerekenbare oorzaken, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming.

 

 1. Honorarium

10.1. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding zoals beschreven in de opdrachtbevestiging. Hiervoor zal per maand een tijdverantwoording worden bijgehouden, welke ter controle dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.


10.2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.


10.3. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.


10.4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.


10.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.


10.6. Alle in de opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


10.7. Het honorarium van Opdrachtnemer voor verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden, indien van toepassing vermeerderd met reis -, verblijf – of andere in het kader van de opdracht gemaakte kosten alsmede verschotten, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever of periodiek in rekening gebracht.

 1. Betaling

11.1. Alle door Opdrachtnemer verleende diensten en verrichte prestaties zijn onmiddellijk factureerbaar. Alle facturen van Opdrachtnemer zijn opeisbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Bij betaling van een factuur op rekening: Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum door middel van stortingen ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.


11.2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 7 ( zeven) kalenderdagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand en aanvaard tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen worden aangemerkt. De eventuele door Opdrachtgever tijdig aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bezwaren, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden automatisch als de declaraties, in de vorm van facturen, worden voldaan.


11.3. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de nakoming van zijn verplichtingen, waar onder begrepen de uitvoering van zijn werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor een voldoende zekerheid heeft verstrekt.

 

11.4. Als de Opdrachtgever een consument is in de zin van art. XIX.1 van het Belgische Wetboek Economisch Recht (“WER”), gelden enkel paragrafen 11.4 en 11.5 voor wat betreft eventuele betalingsachterstand en de invordering ervan.

 

11.5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, nadat hij de Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en daarbij een termijn van 14 kalenderdagen heeft gegeven conform art. XIX.2 §1, eerste lid WER, het recht om over het openstaande bedrag verwijlinteresten aan de toepasselijke maximale rentevoet  conform art. XIX.4, eerste lid, 1° WER in rekening te brengen. De interest begint in zulk geval te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de ingebrekestelling aan de Opdrachtgever is verzonden. Daarnaast heeft de Opdrachtnemer bij wanbetaling door de Opdrachtgever recht op een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIX.4, eerste lid, 2° WER.


11.6. Als de Opdrachtgever geen consument is in de zin van art. XIX.1 WER gelden paragrafen 11.6 t.e.m. 11.11 voor wat betreft eventuele betalingsachterstand en de invordering ervan. 

 

11.7. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om over het openstaande bedrag de toepasselijke rente ingevolge de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties in rekening te brengen, gerekend over de periode dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.


11.8. Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 250,–.


11.9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


11.10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Alsdan mag Opdrachtnemer zo handelen dat zijn schade tot een minimum wordt beperkt. Ook mogen roerende goederen in bewaring worden genomen (retentierecht) teneinde de Opdrachtgever te overtuigen zijn schuld jegens Opdrachtnemer te voldoen. Indien de waarde van het roerend goed lager is dan de openstaande schuld is Opdrachtnemer gerechtigd het roerend goed te verkopen. Opdrachtgever geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming.


11.11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 1. Klachten

12.1. Klachten met betrekking tot de ter uitvoering van de overeenkomst door of namens Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen de 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht van Opdrachtgever betrekking heeft, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Opdrachtgever vermeldt bij het onderwerp dat het een klacht betreft. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot vrijwaring van verborgen gebreken in het geval de Opdrachtnemer deze verborgen gebreken niet gekend heeft, en dit conform art. 1643 Burgerlijk Wetboek.

 


12.2. Opdrachtnemer registreert de klacht in een klachtenregister. Opdrachtnemer handelt de klacht binnen acht (8) weken na ontvangst van de klacht af. Opdrachtnemer heeft eenmalig het recht de afhandeling te verdagen met vier (4) weken, mits Opdrachtnemer de  Opdrachtgever binnen de eerst genoemde termijn van acht (8) weken schriftelijk van de verdaging op de hoogte heeft gesteld.


12.3. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.


12.4. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht.


12.5. Een klacht is eerst afgehandeld nadat Opdrachtgever en Opdrachtnemer dit beide schriftelijk hebben verklaard, dan wel indien Opdrachtgever niet binnen 15 dagen na ontvangst van de door Opdrachtnemer voorgestelde afhandeling bezwaar maakt.


12.6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiende uit de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

13.1. Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht zoals die van een adviseur mag worden verwacht. Voor de schade die ontstaat doordat de Opdrachtnemer fouten maakt op grond van onjuiste of onvolledige informatie, bewust of onbewust verstrekt door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. 


13.2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van toerekenbare tekortkoming(en) veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende (deel)opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan drie maanden geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende adviesopdracht over de laatste drie maanden heeft ontvangen. In geen geval bedraagt de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer dan het door Opdrachtnemer op grond van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd bedrag per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.


13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de bewust of onbewuste verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
b. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van zware fouten en/of van een niet-opzettelijk handelen of nalaten van de Opdrachtnemer dan wel van door de Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), en dit overeenkomstig art. 5.89 Burgerlijk Wetboek, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie, behoudens indien de niet-opzettelijke handeling of het nalaten van zulke hulppersoon de fysieke integriteit van een persoon aantast;


c. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolg schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
d. Schade, vervolgschade of eventuele indirecte schade als gevolg van tekortkomingen in de internetdienstverlening, waaronder begrepen het niet of niet goed functioneren hiervan.

 

13.4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om in de eerste plaats, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of dienst.


13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, koerier, digitaal of anders, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.


13.6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 15 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.


13.7. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld, gemotiveerd, en schriftelijk in gebreke stelt, en dit per aangetekend schrijven, stellende daarbij een redelijke termijn ter aanzuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.


13.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


13.9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.


13.10. Opdrachtgever is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die minimaal voldoet aan hetgeen in de betreffende sector gebruikelijk is.


13.11. Indien en voor zover de overeenkomst inhoudt dat de persoon van Opdrachtnemer gedurende de opdracht een (statutaire) bestuursfunctie vervult, is Opdrachtgever verplicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die minimaal voldoet aan hetgeen in de betreffende sector gebruikelijk is.

 1. Privacy en beveiliging

14.1. De door Opdrachtnemer te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Dienst, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als “verantwoordelijke” geldt en Opdrachtnemer als de ‘bewerker’.


14.2 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van de Opdrachtnemer bevinden.


14.3 Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag/in opdracht van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.


14.4 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.


14.5 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de Wbp te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.


14.6 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
• Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; en
• Wat de (voorgestelde) oplossing is.


14.7 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat Opdrachtnemer internationaal werkt en uitvoert. Regelgeving per land kan verschillen. Ook is het bekend dat de Opdrachtnemer gebruikt maakt van online tools en systemen. Te denken valt aan cloud-boekhouden, online betalen en cloud marketing. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van databeheer door derden is dan ook uitgesloten.


14.8 Opdrachtnemer verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Opdrachtnemer als verwerker.


14.9 Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens.


14.10 Tussen Opdrachtnemer en diverse cloud diensten bestaat een verwerkersovereenkomst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Opdrachtgever het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

 1. Uitsluitingen

15.1. Opdrachtnemer verricht werkzaamheden die verband houden met het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken alsmede verandermanagement en strategisch management, management training, interim management, training en opleiding.


15.2. Nadrukkelijk zijn uitgesloten:

 • werkzaamheden buiten de Europese Economische Ruimte

 • advies over en/of registratie van octrooien/patenten

 • projectmanagement ten behoeve van projecten met een contract/projectwaarde boven € 1.000.000,00

 • projectmanagement ten behoeve van vastgoedontwikkeling en beheer

 • juridisch- en/of belasting due diligence

 • belastingadvies en/of verrichten van belastingaangiften

 • advies over bodemsanering/besmetting/afvalverwerking

 • het uitvoeren milieu technische onderzoeken

 • werkzaamheden die tot de exclusieve competentie behoren van o.a. advocaten, accountants, architecten, assurantiebemiddelaars, vermogensbeheerders, makelaars og, artsen of andere gereguleerde beroepsgroepen.

 

15.3. Eventuele aanwezigheid bij (management) vergaderingen of (werk) overleg, in de ruimste zin van het woord, waar in punt 14 lid 2 genoemde punten van uitsluiting, al dan niet zijdelings, besproken worden moet in het licht van deze uitsluitingen gezien worden als de aanwezigheid van Opdrachtnemer in de hoedanigheid van toeschouwer, niet als actief betrokken adviseur, consultant of iedere andere hoedanigheid. Eventuele participatie van de Opdrachtnemer in enige conversatie of communicatie zal altijd zijn om, voor zover mogelijk, Opdrachtgever te verwijzen naar specifieke competentiehouders op deze genoemde uitgesloten vakgebieden.

 1. Slotbepaling

16.1. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


16.2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen overeen dat zij zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming geen gebruik zullen maken van elkaars naam en logo’s, met dien verstande dat het Opdrachtnemer is toegestaan om de naam van Opdrachtgever alsmede de aard van de opdracht te gebruiken om aan te geven, dat Opdrachtnemer ervaring heeft met het type opdracht of binnen de industrie.


16.3. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen mogen partijen ervan uitgaan, dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (inclusief e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.


16.4. Partijen beseffen dat internet per definitie onveilig is en dat gegevens kunnen worden beschadigd, dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd en dat het in voorkomende gevallen wellicht beter is om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Bij elektronische communicatie bestaat bovendien het risico van besmetting met een virus. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan, jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welke hoofde dan ook voor verlies, schade of omissies die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het gebruik van netwerken, applicaties, elektronische gegevens of overige systemen van Opdrachtgever door Opdrachtnemer.

 1. Toepasselijk Recht en Forumkeuze

17.1. Op alle overeenkomst en tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


17.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomst en tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet minnelijk worden opgelost tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Opdrachtnemer gevestigd is.


17.3. Partijen verbinden zich ertoe om geschillen in onderling overleg te proberen oplossen voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

 1. Wijzigingen en aanvullingen

18.1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan voorafgaand en schriftelijk op de hoogte stellen. Bij gebreke aan protest tegen de wijzigingen en/of aanvullingen binnen de 5 kalenderdagen, wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen en/of aanvullingen te hebben aanvaard.


18.2. De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden en van elke Overeenkomst.

 

SoHo-Auto 2023-10-26

SoHo Auto, Technisch Onderzoek
SoHo Auto Auditeren in de Automotive
SoHo Auto Garantie onderzoek
SoHo Auto Aankoop keuring
SoHo Auto Voertuigtransport met trailer.
SoHo Auto Vervoer over de weg
SoHo Auto Import Export
SoHo Auto - Endoscopisch onderzoek
SoHo Auto Aankoopkeuring
SoHo Auto Technische inspectie
SoHo Nice Auto keuren met Z Plaat
SoHo Automotive Technische Controle
bottom of page