top of page

BUSINESS PRINCIPLES

Belangrijke informatie

SoHo-Auto erkent de noodzaak om altijd met integriteit te handelen en mensenrechten te eerbiedigen.

De Business Principles van SoHo-Auto zijn gebaseerd op en ondersteunen onze kernwaarden: kennen, dienen, vertrouwen, simultane belangenbehartiging en streven naar perfectie. De waarden van SoHo-Auto : ondernemerschap, vertrouwen, vaardigheid, teamwork en fun passen in de kernwaarden van SoHo-Auto . Deze waarden bieden ons een leidraad om te doen wat goed is.

 

De Business Principles dragen een positief beeld uit, bieden ons een handleiding om de kernwaarden na te leven en zorgen ervoor dat de behoeften van de wereld waarin wij werken, onze bedrijfsvoering en ons persoonlijk gedrag op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken.

oHo-Auto erkend het Global Compact van de Verenigde Naties, steunt de daarin genoemde tien principes met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding en leeft deze na.

 

De principes met betrekking tot arbeidsomstandigheden zijn uiteengezet in de Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO): vrijheid van vereniging en het recht om collectief te onderhandelen, de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, effectieve afschaffing van kinderarbeid en de uitbanning van discriminatie met betrekking tot werk en beroep.

 

Wij zetten ons ervoor in om de principes van het Global Compact onderdeel te laten uitmaken van de strategie, de cultuur en de dagelijkse bedrijfsvoering van SoHo-Auto en de tien principes worden dan ook beschouwd als onderdeel van onze Business Principles.

 

SoHo-Auto erkent dat zij ook een verantwoordelijkheid dragen jegens haar externe relaties. In de omgang met haar kandidaten, leveranciers, klanten en andere zakenpartners streven wij ernaar om de Business Principles hoog te houden en een continue actieve dialoog te stimuleren met mensen die betrokkenen zijn bij de wereld van werk.

 

De Business Principles bevatten minimumstandaarden. Naast deze standaarden moeten wij er voor zorgen dat wij altijd alle wetten, mensenrechtenprincipes en de interne beleidsregels en procedures van SoHo-Auto naleven. 

 

Niemand heeft het recht om deze te schenden.

 

Indien de Business Principles strijdig zijn met de lokale wetgeving, dan moet de lokale wetgeving worden gevolgd, maar moet er getracht worden om te handelen in de geest van de Business Principles. Een aantal van de principes van de Business Principles zullen indien nodig in detail uitgewerkt worden in afzonderlijke Beleidsregels en Procedures van SoHo-Auto.

 

Kennen

Wij zijn deskundig. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten. In onze bedrijfstak zijn het vaak de details die er toe doen.

1. Wij kennen en houden ons aan de wetten waaraan onze bedrijfsvoering onderworpen is, alle internationale mensenrechtenprincipes en de interne beleidsregels en procedures van SoHo-Auto.

2. Wij kennen en houden ons aan de mededingings- en antikartelwetten.

3. Wij kennen en houden ons aan de wetten over handel met voorkennis en marktmisbruik met betrekking tot de aandelen of effecten van onze clienten.

4. Wij zorgen ervoor dat onze documenten (inclusief de documenten met persoonlijke informatie) in overeenstemming met de wet opgesteld, gebruikt, opgeslagen en vernietigd worden.
 

Dienen

Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen van de sector overtreft.

5. Wij voeren onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit en vermijden

situaties die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een conflict zouden kunnen opwekken tussen de belangen van SoHo-Auto en onze clienten.

6. Wij geven, betalen noch accepteren steekpenningen en geven of bieden geen geschenken of gastvrijheden die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen creëren.

7. Wij slaan geschenken en uitnodigingen af die een ongepaste beïnvloeding teweeg zouden kunnen brengen of de schijn hiervan zouden kunnen opwekken.


Vertrouwen 

Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed maar wel rechtvaardig.

8. Wij behandelen anderen op een rechtvaardige manier, handelen met zorg, houden rekening met anderen en eerbiedigen mensenrechten. Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen in welke vorm dan ook.

9. Wij eerbiedigen het recht op privacy, zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en misbruiken de vertrouwelijke informatie van anderen niet.

10. Wij misbruiken eigendommen van clienten niet voor persoonlijke doeleinden.


Simultane belangenbehartiging

Wij overzien het grotere geheel en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze activiteiten moeten altijd de maatschappij als geheel ten goede komen.

11. Wij hechten belang aan diversiteit en discrimineren niet op grond van leeftijd,

huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of andere irrelevante illegale gronden.

12. Wij gaan geen banden aan met mensen die betrokken zijn bij terrorisme of andere criminele activiteiten.

13. Wij leveren geen bijdragen aan kandidaten voor publieke of particuliere functies, politieke partijen of andere politieke belangengroepen.


Streven naar perfectie

Wij proberen altijd te verbeteren en te innoveren. Wij zijn er om onze klanten tevreden te stellen bij alles wat wij doen, tot in het kleinste detail. Dit is onze kracht.

14. In onze bedrijfsvoering beschouwen wij gezondheid en veiligheid van mensen, met inbegrip van ons eigen personeel en tijdelijke medewerkers, als onze hoogste prioriteit.  

15. Wij onderhouden en geven volledige, eerlijke, tijdige, accurate en begrijpelijke contracten, documenten en financiële informatie.

16. Wij houden rekening met de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en proberen deze zoveel mogelijk te beperken.


In het geval van een schending van deze Business Principles dienen medewerkers hun vermoedens eerst te uiten via de normale (lokale) meldingskanalen, dat wil zeggen via hun plaatselijke managementlijnen of via reguliere lokale contactpersonen, zoals vertrouwenspersonen, klachtenloketten, etc.

 

Een melding bij het management is meestal de snelste en meest gewenste route en tevens de beste manier om te zorgen voor een goede en open werkomgeving met SoHo-Auto.

Indien het vermoeden bestaat dat de lokale meldingskanalen ongeschikt of ondoeltreffend zijn, dan dient de Misconduct Reporting Procedure voor het melden van misstanden gevolgd te worden. Dit dient echter alleen als laatste mogelijkheid overwogen te worden. Alle meldingen die in overeenstemming met deze procedure worden gedaan, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast kan de medewerker er zeker van zijn dat er geen vergelding zal plaatsvinden voor een melding die te goeder trouw wordt gedaan. Meldingen zullen snel worden onderzocht en indien nodig zullen er corrigerende maatregelen worden genomen om de kwestie naar tevredenheid op te lossen. Hoewel meldingen in het kader van de procedure voor het melden van misstanden anoniem kunnen worden ingediend, wordt het onderzoek naar de gemelde kwestie aanzienlijk versoepeld indien de melder zijn of haar identiteit bekend maakt.

Indien u vragen heeft hieromtrent, gelieve dan contact met ons op te nemen via  info@soho-auto.be

SoHo Auto, Technisch Onderzoek
SoHo Auto Auditeren in de Automotive
SoHo Auto Garantie onderzoek
SoHo Auto Aankoop keuring
SoHo Auto Voertuigtransport met trailer.
SoHo Auto Vervoer over de weg
SoHo Auto Import Export
SoHo Auto - Endoscopisch onderzoek
SoHo Auto Aankoopkeuring
SoHo Auto Technische inspectie
SoHo Nice Auto keuren met Z Plaat
SoHo Automotive Technische Controle
bottom of page